Hvad er Grindsted Fotoklub ?

Grindsted Fotoklub er stiftet den 20. marts 1975, og er en Fotoklub, hvor
unge og ældre amatørfotografer mødes for at diskutere og udveksle
erfaringer om en fælles hobby.
Klubarbejdet omfatter konkurrencer, billeddiskussioner, fototeknik og -
demonstrationer samt fototure.

Konkurrencer
Grindsted Fotoklub afholder flere fotokonkurrencer i årets løb, både digitalt & papirbilleder som skal være opklæbet på støttekarton. Den maksimale billedstørrelse inkl. opklæbningskarton (passepartout) er 30 x 40 cm, med mindre andet meddeles.

Sådan bliver du medlem af Grindsted Fotoklub:
Du kan søge oplysninger hos de nedenfor nævnte bestyrelsesmedlemmer:

Formand:
Aksel J. Herlev, Tlf. 21 25 19 58
Kasserer:
Niels Chr. Jensen, Tlf. 75 33 92 82
Jan Mandrup
Johnny Madsen, Tlf. 21 27 36 56

Kom og vær med et par gange for at se om det er noget for dig, inden du bestemmer dig for et medlemsskab i Grindsted Fotoklub.

Kom og vær med til at sætte dit præg på klubbens aktiviteter !!

Vel mødt

Mvh.

Grindsted fotoklub
Jørgen Glavinds vej 4B
7200 Grindsted
mail@grindstedfotoklub.dk
 
Kontingent

horizontal rule

Konto nummer         Reg. Nr. 8210     Konto nr. 0741791056

 

Oplysning er til de medlemmer som mangler at indbetale kontingent er beløbet:

                                           Kontingent                       Kr.  400,00

                                           Nøglegebyr                      Kr.    50,00

                                           I alt                                  Kr.  450,00

horizontal rule

 

 

 
 
 
 
 
 

Vedtægter for Grindsted Fotoklub

§        1.   Navn, adresse og hjemsted

1.       stk.:    Klubbens navn er Grindsted Fotoklub.            

2.       stk.:    Klubbens hjemsted er Billund Kommune.

3.       stk.:    Klubbens adresse er ved den til enhver tid værende formand.                   

 

§        2.   Formål

1.       stk.:    Klubbens formål er, at fremme kendskab til og interessen for foto og fotoudstyr.

2.       stk.:    At afholde klubaftener, hvor fotorelevante emner er til behandling.

3.       stk.:    At afholde interne konkurrencer.

4.       stk.:    At samarbejde med andre fotoklubber.

5.       stk.:    At deltage i eksterne konkurrence.

 

§       3.   Medlemskreds

1.       stk.:    Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i klubbens arbejde og formål.

 

§       4.      Generalforsamling  

1.       Stk.:    Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

2.       stk.:    Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af februar måned efter regnskabsårets

afslutning og indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel.

3.       stk.:    Møde- og stemmeberettigede er alle, der har betalt kontingent for det år, hvori generalforsamlingen skal     afholdes.

4.       stk.:    Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1                Valg af dirigent

2                Beretning fra formanden

3                Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4                Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer

5                Indkomne forslag

6                Næste års arbejde

7                Eventuelt

5.       stk.:    Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen.

6.       stk.:    Forslag skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af januar måned.

7.       stk.:    Afstemning foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når blot én

begærer det.

8.       stk.:    Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig              afstemning.

9.       stk.:    Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 25 % af

medlemmerne ønsker det.

10.   stk.:    Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med en frist på mindst 2 uger.

 

§       5.      Økonomi, regnskab og revision

1.       stk.:    Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

2.       stk.:    Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskabet.

3.       stk.:    Kasseren sørger for opkrævning af kontingent, føre medlemsfortegnelse, samt sørger for at holde

klubbens regnskabsbøger, bilag og specifikationer i en sådan stand, at bestyrelsen til enhver tid kan se, hvordan foreningens økonomi er.

4.       stk.:    Klubben må på intet tidspunkt gældsættes, al aktivitet skal finansieres af klubbens likvide beholdning.

 

 

 

§       6.      kontingent  

1.       stk.:    Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen.

2.       stk.:    Medlemmer, der ønsker nøgle til fotoklubben, betaler et årligt nøgle kontingent på p.t. 50 kr.

Det indbetalte beløb vil indgå som indtægt for klubben. Nøgler udskiftes efter bestyrelsens skøn, udgiften dækkes af nøglekontingenterne.

3.       stk.:    For at få en nøgle udleveret, er det en betingelse, at man deltager aktivt i klubbens møder og

arrangementer.

4.       stk.:    Nye medlemmer skal have deltaget aktivt i 6 måneder, inden nøgle kan udleveres.

5.       stk.:    Et flertal af bestyrelsen kan dog give dispensation for stk. 3 og stk. 4.

6.        stk.:   Medlemmer som starter efter sommerferien betaler halvt kontingent for indeværende år.                               

§        7.   Foreningens daglige ledelse

1.       stk.:    Bestyrelsen består af minimum 3  personer og vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

2.       stk.:    Efter 1. års forløb afgår 2 mand ved lodtrækning.

3.       stk.:    Genvalg kan finde sted Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

4.       stk.:    Klubben ledes af bestyrelsen i overensstemmelse med nærværende love og generalforsamlingens

beslutninger.

5.       stk.:    Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, billedsekretær og kasserer.

6.       stk.:    Konstituerende bestyrelsesmøde skal finde sted senest 14 dage efter generalforsamlingen.

7.       stk.:    Der afholdes minimum 2 bestyrelsesmøder om året.

8.       stk.:    Til varetagelse af afgrænsede opgaver, kan bestyrelsen nedsætte arbejdsgrupper samt udpege

enkeltpersoner.

§       8.   Vedtægtsændringer

1.       stk.:    Klubbens vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor    ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

 

§       9.      Opløsning

1.       stk.:    Foreningen kan opløses, når det vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger, med 14 dages

mellemrum.

2.       stk.:    Kontant formue båndlægges i en periode på 5 år til evt. start af ny fotoklub.

3.       stk.:    Materiale beholdning sælges ved auktion med deltagelse af klubbens medlemmer. Det kontante udbytte

båndlægges ligeledes i 5 år til evt. start af ny fotoklub.

4.       stk.:    Formueforvalter udpeges af den afgående bestyrelse.

5.       stk.:    Såfremt der efter 5 års forløb ikke er stiftet en ny fotoklub, overgår den kontante formue til

                            velgørende formål (Røde Kors o.l.)

Vedtaget på generalforsamlingen, Grindsted den 19. februar 2014

 

Rene Gammelmark

Dirigent

Sign